Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelig del

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Hertz bogtrykkergården a/s i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

 

§ 1 Tilbud og aftale

1. 1. Tilbud er bindende for Hertz bogtrykkergården a/s i 14 dage fra tilbudets dato at regne.

1. 2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Hertz bogtrykkergården a/s.

1. 3. Har bestilleren anmodet Hertz bogtrykkergården a/s om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale

m.m., er Hertz bogtrykkergården a/s berettiget til at få dette arbejde betalt.

1. 4. Tilbudet er betinget af, at:

• Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet.

• Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.

• Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til Hertz bogtrykkergården a/s afgivne tilbud.

 

§ 2 Pris

2. 1. Alle priser er ekskl. moms og levering.

2. 2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Hertz bogtrykkergården a/s berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2. 3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2. 4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Hertz bogtrykkergården a/s forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2. 5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Hertz bogtrykkergården a/s berettiget til at kræve betaling for:

• Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet Hertz bogtrykkergården a/s, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.

• Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

• Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.

• Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

 

§ 3 Levering

3. 1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

• Bestillerens handling eller undladelse.

• De i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder.

3. 2. Ved disse forsinkelser har Hertz bogtrykkergården a/s ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3. 3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Hertz bogtrykkergården a/s leveringsforpligtelser fordyres, er Hertz bogtrykkergården a/s forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af Hertz bogtrykkergården a/s beregnede merpris.

3. 4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Hertz bogtrykkergården a/s leveringstidspunktet.

 

§ 4 Betaling

4. 1. Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

4. 2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med Hertz bogtrykkergården a/s til enhver tid gældende rente. Renten udgør den til enhver tid gældende diskonto med tillæg af 5%. Diskontoen fastsættes af Nationalbanken og ændres løbende.

4. 3. På Hertz bogtrykkergården a/s anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

4. 4. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Hertz bogtrykkergården a/s forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

 

§ 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

5. 1. Ophavsretten til de af Hertz bogtrykkergården a/s udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Hertz bogtrykkergården a/s og må ikke uden Hertz bogtrykkergården a/s godkendelse overlades til tredjemand.

5. 2. Hvad Hertz bogtrykkergården a/s har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er Hertz bogtrykkergården a/s ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

Mellemmateriale kan f.eks. være:

• Data, der fremkommer som resultat af en scanningsproces, hvor en analog original via en scanner opmåles.

• Sammenkopiering af billedmateriale til et nyt billede.

• Manipulering af farver i billeder, således der opstår et nyt billede.

• Logoer hvor der f.eks. er tilføjet diffuseringsinformationer.

• Manipulerede eller ændrede tekster og ombrydningsdokumenter, som adskiller sig fra dem, der eventuelt er leveret af bestilleren.

• Sidedokumenter hvor der er indplaceret billeder.

• Udskydningsforme.

• Trykforme osv.

5. 3. Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

 

§ 6 Forsinkelse

6. 1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3. 1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 

§ 7 Mangler

7. 1. Hertz bogtrykkergården a/s har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

7. 2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

7. 3. Hertz bogtrykkergården a/s har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Hertz bogtrykkergården a/s, har Hertz bogtrykkergården a/s ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7. 4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Hertz bogtrykkergården a/s er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

7. 5. Hertz bogtrykkergården a/s hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

Eksempler på sådanne fejl kan være:

• Bestilleren fremsender færdigt ombrudte sider, hvorpå der efterfølgende viser sig at være stavefejl.

• Bestilleren selv indkøber papir til produktionen, og at der så efterfølgende opstår spøgelsestryk, eller at toneflader i trykket fremstår ujævnt.

• Bestilleren leverer færdige trykforme med fejl i udskydning eller diffusering.

7. 6. Hertz bogtrykkergården a/s er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet Hertz a/s nøjagtig instruktion om disses placering.

7. 7. Hertz bogtrykkergården a/s giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

 

§ 8 Ansvar

8. 1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Hertz bogtrykkergården a/s intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

• Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

• I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.

• I øvrigt enhver omstændighed som Hertz bogtrykkergården a/s ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

8. 2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8. 3. Hertz bogtrykkergården a/s hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

8. 4. Hertz bogtrykkergården a/s er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Hertz bogtrykkergården a/s er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Hertz bogtrykkergården a/s er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Hertz bogtrykkergården a/s side er handlet med grov uagtsomhed. Hertz bogtrykkergården a/s hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at Hertz bogtrykkergården a/s i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Hertz bogtrykkergården a/s ansvar, er bestilleren pligtig til at holde Hertz bogtrykkergården a/s skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8. 5. Hertz bogtrykkergården a/s har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Hertz bogtrykkergården a/s sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Hertz bogtrykkergården a/s skadesløs for et sådant ansvar.

8. 6. Hertz bogtrykkergården a/s har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er Hertz bogtrykkergården a/s, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Hertz bogtrykkergården a/s har udført. Hertz bogtrykkergården a/s er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Hertz bogtrykkergården a/s eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

 

§ 9 Underleverandører

9. 1. Hertz bogtrykkergården a/s er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

§ 10 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

10. 1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

 

§ 11 Købeloven

11. 1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Gældende fra 1. august 2002.

Blåt Hertz bogtrykkergården logo

Salgs- og leveringsbetingelser

Blåt Hertz bogtrykkergården logo